Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Door te bestellen in de webshop van Clean Solid Tattoos ga je akkoord met de algemene voorwaarden en het privacy statement. Deze algemene voorwaarden gelden voor aankopen door particulieren via de webshop.

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Dag: kalenderdag;
 8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings‑ en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Clean Solid Tattoos

Hooisteeg 2

5141 KH Waalwijk

 

KvK-nummer: 24443226

BTW-id: NL001926741B94

Rekeningnummer:

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Clean Solid Tattoos en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg kosteloos zullen worden toegezonden.

 

Artikel 4 - De prijs

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
 2. Clean Solid Tattoos behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen. Prijzen op het moment van het plaatsen van een bestelling zijn geldig in de hele koopproces.
 3. Aanbiedingen zijn geldig in de genoemde periode en zo lang de voorraad strekt.
 4. Op momenten waar software of menselijke fouten, bijvoorbeeld producten/ aanbiedingen met een overduidelijke niet correcte prijs, heeft Clean Solid Tattoos het recht om de bestelling te annuleren.

 

Artikel 5 – Bestelling, betaling en levering

 1. De opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Voor de exacte levertijd is Clean Solid Tattoos afhankelijk van externe partijen. Indien de consument de bestelling na redelijke termijn nog niet ontvangen heeft, zal Clean Solid Tattoos hier verder onderzoek naar doen en met een passende oplossing komen. Hoe lang de termijn is, hangt af van het land waar de consument woont. De maximale termijn bedraagt 30 dagen.
 2. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de consument de overeenkomst in stand laat. De consument is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
 3. Betaling kan plaats vinden per iDeal, PayPal, of door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar het rekeningnummer van de ondernemer.
 4. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 5. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 6. Bestellingen worden verzonden binnen 2 tot 10 werkdagen na ontvangst van de betaling. Indien dit om wat voor reden dan ook niet mogelijk is, zal Lotte Clean Solid Tattoos de consument hierover direct informeren.
 7. Eventuele douanekosten komen voor rekening van de consument.

 

Artikel 6 - Verpakking- en verzendkosten

 1. Clean Solid Tattoos brengt verzendkosten in rekening. Binnen Nederland is dit een vast tarief. Bij verzending naar het buitenland wordt het tarief berekend op basis van het gewicht van de zending. Informatie wordt duidelijk gegeven tijdens het bestelproces.
 2. Clean Solid Tattoos levert producten wereldwijd, maar behoudt zich het recht voor landen uit te sluiten.

 

Artikel 7 - Conformiteit en Garantie

 1. Clean Solid Tattoos staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

 

Artikel 8 - Ruilen & retourneren

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. De consument dient voorafgaand aan de retourzending contact op te nemen met de ondernemer. De ondernemer zal hierop de consument zo spoedig mogelijk informeren over de wijze waarop de producten retour gezonden dienen te worden. Na informering door de ondernemer, heeft de consument nog veertien dagen de tijd om het product retour te sturen.
 4. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 5. Clean Solid Tattoos zal het reeds betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

 

Artikel 9 – Voorbehoud beschikbaarheid artikelen

 1. Alle artikelen zijn uit voorraad leverbaar. Clean Solid Tattoos doet zijn uiterste best om de voorraad op de website altijd up-to-date te houden. Het kan voorkomen dat een artikel incidenteel niet meer leverbaar is. In dat geval neemt Clean Solid Tattoos spoedig mogelijk contact met de klant op om een oplossing te bespreken.

 

Artikel 10 – Overmacht

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Clean Solid Tattoos in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Clean Solid Tattoos gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Clean Solid Tattoos kan worden toegerekend,omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 

Artikel 11 – Klachtenregeling

 1. Wanneer de bestelling niet aan de wensen van de consument voldoet, kan deze hierover een klacht indienen bij de ondernemer. Klachten moeten zo snel mogelijk nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd bij Clean Solid Tattoos gemeld worden. De omschrijving moet zo compleet mogelijk zijn.
 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

 

Artikel 13 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 14 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waar op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Artikel 15 - Overige bepalingen

 1. Het is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Clean Solid Tattoos  enig tekst of beeldmateriaal over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken.

 

Privacy statement

 

Auteurs- en beeldrecht webshop

Alle inhoud op deze site, waaronder de teksten, afbeeldingen, logo's, en beelden, zijn eigendom van Clean Solid Tattoos en beschermd door de internationale wetten op het auteursrecht. Deze site of een deel ervan mag niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht, of anderszins geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Clean Solid Tattoos.

 

Privacy van de consument

Dit privacy statement is opgesteld om duidelijk te maken dat wij uw privacy respecteren.  In het bestelproces vragen wij u om ons bepaalde contactgegevens, die nodig zijn om uw bestelling te versturen en/of de informatie die u heeft opgevraagd te beantwoorden. Clean Solid Tattoos gebruikt deze informatie om uw bestelling met de grootst mogelijke zorg uit te voeren en u een goede service te bieden.  We zullen uw persoonlijke informatie niet verkopen, verhuren of verhandelen aan anderen voor marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wij verzamelen statistieken betreffende het gebruik van onze webshop, zoals bronnen, verkeer en gerelateerde site informatie, maar deze informatie bevat geen persoonlijk identificeerbare informatie.

 

E-mail en nieuwsbrief

Clean Solid Tattoos stuurt u alleen e-mails als u zelf vraagt om meer informatie. We kunnen ook gebruik maken van uw e-mailadres in om uw bestelling / verzoek te bevestigen en om te reageren op eventuele vragen die u online gesteld heeft.

 

Toestemming

Door het gebruik van de website geeft u Clean Solid Tattoos toestemming om uw persoonlijke gegevens op te slaan en te gebruiken op de manier zoals hierboven uiteen is gezet.